Ser det ut så här...

...då behöver du hjälpVad är Ergonomi?

Ordet ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsmiljön och arbetsplatsen ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Jag som ergonom försöker se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en fysisk arbetsmiljö kan det handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.

 

De vanligaste orsakerna till belastningsbesvär är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete och alltför hög arbetstakt under lång tid..

Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans regelbundet undersöka arbetsförhållanden för att upptäcka risker för t.ex. belastningsbesvär. Vid en undersökning av ergonomiska förhållanden på en arbetsplats måste många saker uppmärksammas samtidigt. Jag kan vara behjälplig vid utformningen av en bra ergonomisk arbetsplats och också hjälpa arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Ergonomi är precis lika viktigt för den som har ett stillasittande jobb som den som har ett fysiskt ansträngande jobb. Vad som är gynnsam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras individuella förutsättningar och känslighet

Ergonomi består av dessa delar: Variation, avlastning, rörelse och balans.

Jag brukar beskriva det i att variation och avlastning är ett arbetsgivaransvar och att rörelse och balans är ett medarbetaransvar. Saknas någon del av de fyra så är sannolikheten väldigt stor att besvär och ohälsa uppstår.

Om arbetsgivare och arbetstagare kan hitta ett sätt att arbeta tillsammans med detta så kommer riskerna att minska och produktiviteten att öka, vilket leder till en ökad trivsel och en ökad lönsamhet i företaget.

Felaktigt utformade arbetsplatser ger användaren obehag och arbetsgivaren får höga kostnader på grund av sjukdom och rehabilitering.

Jag som ergonom gör individuella arbetsplatsbedömningar och åtgärdsförslag med efterföljande rapportsammanställning.

Kontakta mig för en offert skräddarsydd för er.