Kontorsergonomi

Jag coachar dig på din kontorsarbetsplats så att du förstår sambandet mellan eventuella besvär – eller om du vill förebygga besvär, och hur du arbetar. Du får råd och hjälp med personliga inställningar på din kontorsarbetsplats samt hjälp att skaffa ergonomiska kontorshjälpmedel om så önskas. Skriftlig rapport lämnas med rekommenderade åtgärdsförslag till din arbetsgivare som en del i systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Under den rådande pandemin så rekommenderas de som kan & har möjlighet att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Samtidigt kan hemmiljön ha ergonomiska begränsningar som ökar risken för överbelastning på kroppens leder och muskler. Arbetsplatsutformningen är kanske en köksstol ett köksbord samt bärbar dator. Det ställs då högre krav på att göra egna aktiva val som är gynnsamma för kroppens välbefinnande.

Arbetsmiljöverket rekommenderar att den bärbara datorn kompletteras med ett externt tangentbord och ett externt styrdon (mus), om den används istället för en stationär dator, längre stunder. Om de huvudsakliga arbetsuppgifterna sker vid bildskärm är normalt inte en bärbar dator eller läs-eller surfplatta ett lämpligt, permanent alternativ.
Via digital rådgivning från mig kan personal få råd & tips om lämpliga arbetsställningar vid hemarbete för att undvika kroppsliga besvär. Jag kan även göra hembesök om så önskas.

Ergonomisk Riskbedömning

Kartlägger var i organisationen belastningsskador/sjukdomar finns och får störst konsekvens. Riskbedömningen utgår ifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskrifterna för belastningsergonomi (AFS 2012:2) Arbete vid bildskärm (AFS 2001:1). I dem lyfts krav och vägledning till hur en bra arbetsmiljö skapas. Skriftlig rapport lämnas med rekommenderade åtgärdsförslag.
Att identifiera risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar – och att åtgärda dem – skapar förutsättningar för att medarbetare trivs och kan utföra ett bra arbete. En riskbedömning är detsamma som att leta efter möjligheter att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.

Yrkesinriktad ergonomiutbildning

Belastningsskadorna är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar och försämrad arbetsförmåga. Det är alltså en mycket kostsam brist om man inte arbetar med att riskbedöma sin verksamhet utifrån ett ergonomiskt perspektiv.
Lagstiftningen är tydlig med att man regelbundet ska riskbedöma sin verksamhet för att på så vis förhindra arbetsskador.
Utbildningen skräddarsys efter olika yrkesgruppers behov.

Mål med utbildningen
• Att delge deltagarna kunskap om vilka krav och belastningar kroppen utsätts för i respektive yrke.
• Att förmedla tips och råd om hur man undviker arbetsställningar och arbetsrörelser som kan ge onödiga besvär.
• Att informera om ett för kroppen skonsamt arbetssätt samt ge råd om hur man kan förebygga med enkla åtgärder.
• Att bli uppmärksam på stressymptom samt ge tips om olika sätt att hantera den stress som finns på arbete och/eller fritiden.
Innehåll
• Arbetsplatsbesök innan utbildning för att få en bild av hur arbetet utförs.
• Kunskap om kroppens anatomi (leder och muskler).
• Hållningens betydelse.
• Genomgång av arbetsplatsbesöket där olika arbetsmoment tas upp och diskuteras samt åtgärdsförslag ges.
• Information om utrustning och hjälpmedel.
• Vikten av fysisk aktivitet samt val av lämplig träningsform behandlas.